Duik de geschiedenis in

Gemeenschappelijk Orgaan stuurt brief naar BZK

| Kirke Mulders

Tijdens het overleg van 6 december hebben de bestuurders van het Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies besloten om een brief te sturen aan demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met deze brief willen de bestuurders aandacht vragen voor de transitieopgaven in en nabij de Hollandse Waterlinies, de internationale instandhoudingsverplichting van Nederland en de ambitie om de Hollandse Waterlinies aantrekkelijk én toekomstbestendig te maken.

Interdepartementaal gesprek

In de brief vraagt het Gemeenschappelijk Orgaan om in gesprek te gaan met de verschillende departementen over de integrale gebiedsontwikkeling waarin het realiseren van de nationale en provinciale doelen voor energietransitie (wind, zon), woningbouw, infrastructuur, ruimtelijke kwaliteit en UNESCO Werelderfgoed samenkomen. Met als doel om tot heldere keuzes en prioritering te komen.

Concreet vraagt het Gemeenschappelijk Orgaan aan demissionair minister Hugo de Jonge als coördinerend minister van Ruimtelijke ordening de integrale ontwikkel- en instandhoudingsopgave voor de Hollandse Waterlinies op te nemen in de Nota Ruimte en het NOVEX-proces en deze opgave interdepartementaal te blijven agenderen.

Lees hier de brief aan BZK

Uniek, onvervangbaar en kansrijk

De Hollandse Waterlinies zijn wereldwijd uniek en onvervangbaar erfgoed. Het open gebied en alle elementen van dit voormalig militaire systeem genieten daarom wettelijke bescherming tegen aantasting. Niet alles kan dus in het waterliniegebied. Dat wringt met enkele hedendaagse, grote maatschappelijke opgaven waarvoor het Rijk ruimte vraagt: de energie-transitie, voldoende woningen en infrastructuur.

Tegelijkertijd biedt de grote waarde van de Waterlinies kansen: deze unieke ruimtelijke cultuurhistorische structuur geeft richting en inspiratie voor de kwaliteit van de leefomgeving (“mooi Nederland”). Deze vormt een groene zone in het grootstedelijke gebied. De waarden daarin gaan samen met de andere grote maatschappelijke opgaven: klimaatadaptatie, herstel biodiversiteit en transitie van de landbouw. Het biedt sterke handvatten voor Brede Welvaart voor de huidige en toekomstige generaties in dit drukke deel van Nederland.