Duik de geschiedenis in

Rijk gaat meewerken aan ruimtelijke perspectief

| Bas Nijenhuis-Vesseur

Het Gemeenschappelijk Orgaan (GO: het bestuur van het Werelderfgoed Hollandse Waterlinies) heeft op 4 april besloten om een Ruimtelijk Perspectief Hollandse Waterlinies op te laten stellen. Met het Ruimtelijk Perspectief Hollandse Waterlinies wil het GO in samenwerking met het Rijk de agenda bieden voor gesprekken over transitie opgaven, binnen de wettelijke kaders, in en nabij de Hollandse Waterlinies.

 

Ruimtelijk Perspectief

Het Ruimtelijk perspectief zal richting bieden voor passende ontwikkelingen en overzicht geven over bestaande kaders voor bescherming van de uitzonderlijke waarde. Hij zal de ‘agenda’ zijn om met mede-overheden in gesprek te gaan over de transitieopgaven in en nabij de Hollandse Waterlinies, de internationale instandhoudingsverplichting van Nederland en onze ambitie om de Hollandse Waterlinies aantrekkelijk én toekomstbestendig te maken.

Op 21 juni, op Fort de Gagel, heeft een Rijksdelegatie van meerdere ministeries de bereidheid uitgesproken om samen met het GO op te trekken in het opstellen van het Ruimtelijk Perspectief Hollandse Waterlinies. Hierbij zullen ook alle mede-overheden en directe belanghebbenden betrokken worden. Bureau Lysias heeft onlangs de opdracht gekregen om een startnotitie op te stellen. Daarmee zal het GO de gesprekken aangaan om te komen tot het Ruimtelijk Perspectief. Op 15 november spreken GO en het Rijk verder over het gezamenlijke proces

 

 

 

Passage Hollandse Waterlinies in voorontwerp Nota Ruimte

In het voorontwerp van de Nota Ruimte is op pagina 64 de volgende passage opgenomen: 

Het UNESCO-werelderfgoed Hollandse Waterlinies ligt in en nabij de drukste stedelijke gebieden van Nederland. In dit karakteristieke gebied met forten, dijken, verboden kringen en open inundatievlaktes is ook ruimte nodig voor het transporteren van elektriciteit, recreëren, groen, stedelijke ontwikkeling en mobiliteit. Het respecteren van de uitzonderlijke universele waarde van het werelderfgoed Hollandse Waterlinie vraagt om zorgvuldige en voorspelbare aanpak voor integrale ruimtelijke afwegingen. In een vroeg stadium kijken we welke ontwikkelingen worden voorzien, wat de impact is op de uitzonderlijke universele waarde en wat alternatieve locaties, oplossingsrichtingen en inpassingen zijn die geen impact hebben op de erfgoedwaarden of de uitzonderlijke universele waarde kunnen versterken. Het Rijk kijkt naar de optelsom van de ontwikkelingen in een gebied voor een langere periode. Het effect van één ontwikkeling is te overzien, de cumulatie van verschillende losse ontwikkelingen heeft vaak een groter effect. Het Rijk brengt samen met de andere overheden de verschillende opgaven, belangen en oplossingsrichtingen op tijd in beeld, werkt aan het toekomstbestendig houden van Nederland en geeft het erfgoed door aan volgende generaties. De ruimtelijke arrangementen, Mooi Nederland en ruimtelijk ontwerp zijn instrumenten die worden ingezet.